Page 10 - Dergi 19
P. 10

Siyaset


     Milli Güvenlik Kurulunda Türk Olmaması Tepki Çekti


     Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski önderliğinde Milli Güvenlik Kurulu ilk kurucu toplantısını gerçekleştirdi.
     Toplantıda ülkenin güvenlik durumu değerlendirildi. TDP, MGK’da Türk üye bulunmamasından dolayı
     Cumhurbaşkanı Pendarovski’ye tepki gösterdi.
        uzey Makedonya Milli Güvenlik Ku­ Gocevski de toplantıda hazır bulundu.  TDP tarafından MGK ile ilgili yayınlanan
        rulu Cumhurbaşkanı Stevo Penda­ Aynı zamanda Pendarovski’nin daveti bildiride “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
     Krovski önderliğindeÇarşamba günü üzerine bu toplantıya İstihbarat Ajansı Mü­ Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından
    ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanlığı’nın Vod­ dürü Erold Musliu, Milli Güvenlik Ajansı Mü­ kısa bir süre önce kurulan ­ seçilen Makedonya
    no’daki konutunda toplanan Milli Güvenlik dürü Viktor Dimovski ve Genelkurmay Başkan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi yeni üyeleri
    Kurulu toplantısında ülkedeki güvenlik du­ Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin de ka­ arasında, Makedonya Türk topluluğundan
    rumu değerlendirildi.        tıldı.               maalesef bir üye bulunmaması bizi son
     Yaptığı açıklamada bu kurulun önemli bir  Pendarovski genel itibariyle güvenlik du­ derece rahatsız etmiştir.Seçim kampanyası
    unsur olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı rumunun stabil olduğunu ifade ederken, bir sırasında her seferinde çok kültürlülük kav­
    Pendarovski, kurulun en son 3 yıl önce top­ yandan da Kuzey Makedonya’nın NATO’ya ramının devletin esası olarak önemini vur­
    landığını kaydetti.         üye olma arifesine girerkenönümüzdeki sü­ gulayan Cumhurbaşkanı Pendarovski, kabine
     Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ülkede recin güvenlik açısından çalkantılı olabileceğini üyelerini ve son olarak da Güvenlik Konseyi
    ve bölgedeki güvenlik durumunun stabil ol­ ifade etti.         üyelerinin seçimi yapıldığında, ne yazık ki,
    duğu, devletin bölünmez bütünlüğü ve ege­ Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, bu ülkemizin en büyük üçüncü topluluğu olan
    menliğine karşı herhangi bir tehdit olmadığı toplantıya ana muhalefet Lideri Hristiyan Türklerden hiçbir temsilci için yer bulama­
    vurgulandı. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri Mickovski’nin de davet edildiğini fakat her­ mıştır” ifadelerine yer verildi.
    başta göçmen krizi olmak üzere ülkenin gü­ hangi bir cevap alınmadıklarını kaydetti.  Açıklamada ayrıca, “Bu da, Makedonya
    venliğine karşı tehdit oluşturacak tüm po­               Türk topluluğunun seçimler sırasında cum­
    tansiyel unsurları da masaya yatırdı.  TDP: Milli Güvenlik Kurulunda Türk Bu­ hurbaşkanına verdiği karşılıksız desteğe rağmen,
     Toplantıda kurulun daimi üyeleri Başbakan lunmaması Bizi Rahatsız Etmiştir  en yüksek devlet kurumu tarafından ihmal
    Zoran Zaev, Meclis Başkanı Talat Caferi, Sa­ Türk Demokratik Partisi (TDP) yayınladığı, edildiğini veya reddedildiğini göstermektedir.
    vunma Bakanı Radmila Şekerinska, İçişleri dün kurucu toplantısını Cumhurbaşkanı Stevo Bu nedenden ötürü de, Türk Demokratik
    Bakanı Oliver Spasovski, Dışişleri Bakanı Pendarovski önderliğinde geçekleştirilen Milli Partisi olarak bizler, Cumhurbaşkanının bize
    Nikola Dimitrov yer aldı. Ayrıca Pendarovski Güvenlik Kurulu ile ilgili bildiri yayınladı. Bil­ karşı yaptığı bu ‘ayrımcı’ yaklaşımdan ötürü
    tarafından kurula dahil edilen üniversite ho­ diride MGK üyeleri arasında Türk olmamasına üzgün ve hayal kırıklığına uğramış olduğumuzu
    caları Nenad Markoviç, Veton Latifi ve Trayan tepki gösterildi.     bildirmek isteriz” denildi.


     Özel Yetkili Savcılıkta Katica Yaneva Devri Kapandı


      Mecliste düzenlenen oturumda 102 milletvekili oybirliğiyle KaticaYaneva’nın görevden alınması yönünde
     oy kullandı.
        uzey Makedonya Cumhuriyeti yapmak için kullanmakla suçladı. Bazı mil­ Cumhuriyet Savcıları Konseyi Cumartesi
        Meclisinde Cumartesi günü ger­ letvekilleri KaticaYaneva’nın görevden alın­ akşamı gerçekleştirdiği oturumda Meclisin
      Kçekleştirilen oturumda Özel Yetkili masıyla Özel Yetkili Savcılığın da söndüğünü görevden alma kararını gündeme alarak
     Savcı KaticaYaneva’nın görevden alınması ifade etti.        onayladı.
     gündeme alındı.           ‘Reket’ (Şantaj) olayında ismi geçen ve
      102 milletvekilioybirliğiyle KaticaYane­ gözaltına alınan KaticaYaneva 15 Eylül  Yaneva’nın Gözaltı Süresi Uzatıldı
     va’nın görevden alınması yönünde oy kul­ 2015 yılında yine oybirliğiyle bu göreve  KaticaYaneva’nın avukatları tarafından
     landı.              getirilmişti.           mahkemeye sunulan gözaltının sonlandı­
      İktidar ve muhalefet milletvekilleri gö­              rılması talebi reddedildi. Gözaltı süresi 30
     revden alma konusunda hemfikir olsa da  Savcılar Konseyi Meclisin Kararını gün daha uzatıldı.s
     Özel Yetkili Savcılık konusunda farklı gö­ Onayladı          KaticaYaneva geçen hafta Mecliste ge­
     rüşlere sahip.           Meclis Başkanı Talat Caferi, Meclisin tirilen kararla görevden alındı. Meclisin
      Muhalefet, Özel Yetkili Savcılığın yet­ aldığı kararı imzalayarak Cumhuriyet Sav­ görevden alma kararı Cumhuriyet Savcıları
     kilerini muhalefet milletvekillerine baskı cıları Konseyine gönderdi.  Konseyi’nde de uygulandı.

   10 YENİ/NEW BALKAN-EYLÜL
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15