Page 12 - Dergi 19
P. 12

Balkanlar
    14. Bled Forumunda Batı Balkan Temsilcileri AB’ye


    Eleştiri Yağdırdı     Önemli devlet adamları ve siya­
     setçilerin katıldığı 14. Bled Stra­
     tejik Forumunda konuşmacıların
     eleştiri odağında Avrupa Birliği
     vardı. Özellikle Batı Balkan tem­
     silcileri AB’ye üye olmayı bekle­
     mekten rahatsızlıklarını dile ge­
     tirdi.

        uzey Makedonya Savunma Bakanı  tahmin edilemez vaziyette, AB meşgul, biz larımız net olmalı. Artık çocukları kandıra­
        Radmila Şekerisnka ile Dışişleri Bakanı  geçmiş ile meşgul olurken ülkelerimizde sa­ mayız. Yaşananlar ‘büyünce onu sana ala­
     KNikola Dimitrov, Slovenya’da düzen­ dece emekli vatandaşlar kalacak. Sorunlarla cağım’şeklinde çocuklarımıza yaptığımız asılsız
    lenen 14. Bled Stratejik Forumuna katıldı.  yüzleşip çözüme ulaştırmalı ve Avrupalı ol­ vaatler gibi. Biz Batı Balkanlılar AB’yi beklerken
    Bakanlar ayrıca forum kapsamında ikilite­ malıyız” dedi.        büyüdük ve ölmeye başladık. Bildiğim ka­
    maslarda da bulundu.         Dimitrov, “Fransız ve Almanlar da adaletli darıyla Türkiye’de AB ile Müzakereleri başlatan
     14. Bled Stratejik Forumuna Türkiye Cum­ olmalı; bizler görevlerimizi yerine getirdik, müzakereci öldü. Sırbistan’da ben başlattım,
    huriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu  onlar da vaatlerini yerine getirmeli. Nasıl umarım da hayatta iken tamamlarım” dedi.
    da katıldı.             bizlerden seçmenlerimize karşı cesur olmamızı
     Bled forumu kapsamında Savunma Bakanı  istiyorlarsa onlar da kendi seçmenine karşı  Şekerinska ve Dimitrov ABD Temsilcisi
    hem Savunma Bakanı Şekerinska hem Dışişleri  cesur olmalılar” dedi.  Palmer’le Görüştü
    Bakanı Dimitrov, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri  Diğer yandan bir panele konuşmacı olarak  Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve
    Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ayaküstü birer  katılan Bakan Çavuşoğlu, düzensiz göç ve Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ABD’nin Gü­
    görüşme gerçekleştirdi.       insani krizler gibi küresel sorunlara karşı çok neydoğu Avrupa’dan Sorumlu Dışişleri Tem­
                      taraflılığın önemine dikkat çekerek, çok ta­ silcisi Matthew Palmer ile bir araya geldi.
     Dimitrov: Ülkelerimizde Sadece Emekli  raflılığın aslında devletin egemenliğine karşı  Gerçekleşen görüşmede Kuzey Make­
    Vatandaşlarımız Kalacak       olmadığını vurguladı.        donya’nın Avrupa Atlantik entegrasyon süreci
     Savunma Bakanı Radmila Şekerinsa ve                  masaya yatırıldı.
    Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ayrı ayrı pa­ Daçiç AB’ye Espriyle Atıfta Bulundu  Görüşmede stratejik hedeflerine ulaşması
    nellere konuşmacı olarak katıldı. Yaptıkları  Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç ko­ yolunda ABD’nin Kuzey Makedonya’ya tam
    konuşmalarda her iki bakan da Avrupa en­ nuşmacı olarak katıldığı panelde, “Bildiğim destek verdiğini ifade eden Palmer, Kuzey
    tegrasyonunun Kuzey Makedonya için büyük  kadarıyla Türkiye’de AB ile müzakereleri baş­ Makedonya’nın NATO’ya tam üye olmasını
    önem taşıdığına vurgu yaptı.    latan müzakereci öldü" esprisiyle Avrupa ve AB ile müzakere başlamasından yana ol­
     Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı yaptığı  Birliği’ne atıfta bulundu.  duklarını kaydetti.
    konuşmada, “Dünyadaki gelişmeler artık  Daçiç yaptığı konuşmada, “Bizim hesap­


     Zaev ve Brnabiç İkili İşbirliğinin Gelişmesini İstiyor


      Kuzey Makedonya ile Sırbistan arasındaki ilişkileri geliştirmek maksadıyla iki ülke Başbakanları Zoran Zaev
     ve Ana Brnabiç bir araya geldi.
      26 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’yı zi­                ve bunun bölgenin güvenliğine katkı sağ­
     yaret eden Sırbistan Başbakanı Ana Brna­               layacağını sözlerine ekledi.
     biç, mevkidaşı Zoran Zaev’le gerçekleştirilen             Anlaşmalar İmzalandı
     görüşmelerin ardından ortak basın top­                 Ziyaret kapsamında Sırbistan Başbakan
     lantısı düzenledi.                          Yardımcısı ile Ticaret, Turizm ve İletişim
      İki ülke arasındaki ilişkileri geleneksel             Bakanı Rsaim Layiç’le Kuzey Makedonya
     olarak dostane olarak nitelendiren Baş­               Bilişim ve Kamu Bakanı Damyan Mançevski,
     bakan Zoran Zaev, “Bizim aramızda açık                Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve
     sorunlar yok ve bölgesel işbirliğinin geliş­             Su İşleri Bakanı Trayan Dimkovski’yle Sır­
     tirilmesini istiyoruz. Tüm bölgenin AB’yle              bistan Tarımcılık Bakanı Branislav Nedi­
     bütünleşmesi için çalışıyoruz. Bu ziyaret              moviç, Kuzey Makedonya Gümrük İdaresi
     her alanda ilişkilerimizin gelişmesi için              Müdürü Gyoko Tanasovski ve Sırbistan
     önemli bir adım” ifadelerini kullandı.                Gümrük İdaresi Müdür Yardımcısı Veselin
      Başbakan Zoran Zaev, Sırbistan’ın İn­               Miloşeviç arasında anlaşmalar imzalandı.
     terpol üzerinden aradığı Timor Morina’nın
     iade edilmemesi hakkında gelen soruyu,                 Tabanovtse­Preşova Tek Kontrol Nok­
     bunun kararını mahkemelerin verdiğini                tası
     söyleyerek cevapladı.                         Zaev ve Brnabiç, bugün Tabanovtse­
      Bölgesel işbirliğinin önemine değinen               Preşova sınır kapısında tek kontrol mer­
     Zaev, Kosova’nın Sırbsitan ve Bosna Her­ anlaşmalarının iki ülke arasındaki ilişkileri kezinin açılışını da gerçekleştirdi. Bununla
     sek’e uyguladığı vergilere karşı olduklarını geliştirmenin yanı sıra bölgeye de önemli birlikte giriş ve çıkışlarda tek kontrol nok­
     sözlerine ekledi.         bir örnek teşkil ettiğini söyledi.  tasıyla zamandan tasarruf edilmesi bek­
      Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, tek  Brnabiç, Kuzey Makedonya’nın AB’yle leniyor.
     sınır kontrol merkezi ve imzalanan işbirliği müzakerelere başlamasını temenni ettiğini

   12 YENİ-NEW BALKAN-EYLÜL
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17