Page 7 - Dergi 19
P. 7

Gündem

              Bakan Çavuşoğlu
      MATTO Heyetini Kabul Etti


      Bakan Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında ticaret
      hacminin artması ve Türk yatırımcılarına sunulan fırsatlar dile getirildi.


     MATTO Genel Başkanı Aydoğan Ade­ düzenlenen bağımsızlık günü resepsiyo­ seviyeye taşıyacaktır. Bir ülkenin istikrarı
    moski ile Başkan Yardımcısı Eser Cevahir nunada iştirak etti.     her yatırımcı için bir ön şart teşkil ettiğini
    geçen haftaAnakara’daT.C. Dışişleri Bakanı               biliyorum. Ayrıca bu doğrultuda ülkenin
    Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.  Cumhurbaşkanı Pendarovski MATTO açık sorunlarının da olmaması önemli.
     Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede Türkiye Üyelerini Kabul Etti     Kuzey Makedonya bu alanda da gerekeni
    ile Kuzey Makedonya arasında ticaret hac­ Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ste­ yapmıştır” dedi.
    minin artması ve Türk yatırımcılarına voPendarovski, Aydoğan Ademoski Baş­ Görüşmede yer alan TAV, Ramstore,
    sunulan fırsatlar dile getirildi.   kanlığındaki Makedonya­Türkiye Ticaret Halkbank, Cevahir Holding, City Plaza, Eu­
     Makedonya ile Türkiye arasında ticaret Odası (MATTO) heyetini kabul etti.  rolink, Sütaş ve Bis Oil temsilcileri Cum­
    hacminin 1 Milyar Avro hedefine ulaşması  Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçek­ hurbaşkanı Pendarovski’ye ekonomiye ver­
    için atılması gereken adımlar ele alınırken, leşen görüşmede Pendarovski, ekonomik diği önemden dolayı teşekkürlerini iletti.
    Türkiye’nin Makedonya’nın NATO proto­ kalkınma ve vatandaşların yaşam stan­ Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan
    kolünü imzalayarak Kuzey Makedonya dartlarına sundukları katkıdan dolayı Türk yazılı açıklamada, “Türkiye ile Kuzey Ma­
    başta olmak üzere bölgedeki istikrarın sağ­ şirketlerini desteklediğini ifade etti.  kedonya arasında bir köprü olduklarını
    lanarak daha çok yatırımın yapılması ve  Cumhurbaşkanı olarak ekonomi alanın ifade eden işadamları, bu işbirliğinin arttı­
    bölge ülkeleri arasında ticaretin artmasına çalışma odağında olduğunu ifade eden rılması için ciddi alan bulunduğunu kaydetti.
    büyük katkı sunulacağı ifade edildi.  StevoPendarovski, tüm tarafların da eko­ Şirket temsilcileri Cumhurbaşkanı Penda­
     İki günlük ziyaret kapsamında değişik nomiye önem vermeleri gerektiğini sa­ rovski’yi, son 10 yıl içerisinde Türkiye’den
    temaslarda bulunan MATTO Başkanı Ade­ vundu.              Kuzey Makedonya’ya yapılan yatırım de­
    moski ve Yardımcısı Cevahir Ankara’da  Pendarovski, “Ülkemiz birkaç içerisinde ğerinin 2 Milyar Dolara ulaştığı, iki ülke
    Kuzey Makedonya Büyükelçiliği tarafından NATO’ya tam üye olup güvenliğini en üst arasındaki ticaret hacminin ise 5 Milyar
                                        Doları aştığı konusunda bilgilendirdi” ifa­
                                        deleri yer aldı.
                                         İşadamları, Cumhurbaşkanı Pendarovs­
                                        ki’den ülkedeki istikrarın sağlanması ko­
                                        nusunda katkı sağlamaya devam etmesini
                                        temenni etti.
                                         İki ülke arasında yaklaşık 20 yıl önce
                                        imzalanan serbest ticaret anlaşmasının
                                        hem teorik hem de pratik olarak iyileştiril­
                                        mesine destek vereceğini ifade eden Pen­
                                        darovski, böylece ticaret hacminin daha
                                        da artacağını belirtti.

                                                  YENİ/NEW BALKAN-EYLÜL 07
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12