Page 15 - Dergi 19
P. 15

Röportaj

    Müslümanlar olarak eski Yugoslavya döne­
    minde Miloşeviç’in Slovenya, Hırvatistan ve
    daha sonra Makedonya, Bosna’ya karşı sa­
    vaşma davetini reddetmek oldu. Biz bu sa­
    vaşlarda yer almadık ve hiçkimseye karşı
    zulüm yapmadık. İşgalcı olmayı reddederek,
    Sancak’taki çok kültürlü ruhu koruduk, biz
    savaşların ve nefretin olmadığı tek bölgeyiz.

     YB: 1991 yılında Sancak’ın özel statüsü
    için referandum yapmıştınız, birkaç ay önce
    yine bir platform ile ortaya çıktınız. Platform
    hakkında neler söyleyebilir siniz?

     Uglyanin: Burda biraz maziye gitmemiz
    gerekecek. Eski Yugoslavya ile ilgili bir ulus­
    lararası toplantıda, ABD ve AB etnik temizlik
    ve silah zoru ile topraklar kazanılmasına izin
    vermeyeceğine dair karar alındı. Bunu kabul
    etmeyeceklerdi. Tüm cumhuriyetler bağımsız
    birer devlet olacak, diğerleri ana devletlerinde
    olmayan milletler ise Sancak’taki Boşnaklar
    gibi, özel statülü bölge konumunda olacaklardı.
    Maalesef bu mesele sona erdirilmedi. Çünkü
    bunu iyi ezberleyin, 21 Kasım 1995 yılında
    Dayton Barış Anlaşması ile Sırbistan ve Hır­
    vatistan tarafından Bosna Hersek’e yapılan  Sırbistan ile Türkiye’nin iyi ilişkileri bizlerin  Halkımız Türkiye’ye saldırıyı kendine ya­
    işgale son verildi, fakat kriz çözülmedi. Ne  barış ve güveni için bir garantidir  pılmış gibi hisseder
    Bosna Hersek’in statüsü ne de Boşnakların
    ne de Sancak Bölgesinin statüsü çözüme ka­ YB: Sırbistan ile Türkiye’nin son zaman­ YB: Sizler SDA ve BNV olara Türkiye’deki
    vuşmadı. Badinter Komisyonun vermiş olduğu  lardaki yakın işbirliklerini nasıl değerlendiri­ 15 Temmuz darbe girişimine tepki göstererek
    hakkı maalesef elde edemedik. Birleşmiş  yorsunuz, bölgeye nasıl bir hava verebilir?  yurt dışında sokağa çıkan ilk gruplardandınız,
    Milletlerin 1993 Genel Oturumunda AGİT’in                FETÖ’cular Sancak’ta var mıdır?
    Sancaki Kosova ve Voyvodina’ya daimi temsilci  Uglyanin: Bakın burda mesele şudur:
    göndermesine karar verdi. Bizde bu temsilcilik  Berlin Kongresinden bu yana, 141 yıldır Boş­ Uglyanin: Türkiye’de 15 temmuzda darbe
    açılmadı.              naklar, Arnavutlar asli vatanlarından kovuluyor. girişimi olduğunda Sancak’ta kimse uyumadı.
     O zaman olduğu gibi bugün de sancak  Otokton olan az sayıda Arnavut ve Boşnaklar Hepimiz ayaktaydık. Türkiye’nin başına birşey
    bölgesinin özel bir statüye kavuşması için  kaldık, çok daha büyük sayıda Türkiye’de, gelseydi, biz burada bir gün içinde yok olur­
    talebimiz var. Sancak’ın Berlin Kongresinde  Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da yerleştiler.  duk.
    1878’de Bosna’dan kopartılarak Corpus se­ Türkiye’de Sancak ve Kosova bölgesinde  Halkımız Türkiye’ye saldırıyı kendine ya­
    paratum ile özel statü verildi. Osmanlı ve  birkaç milyon insan yaşıyor. Sırbistan ile pılmış gibi hisseder. O gece sokaklarda olan
    Avusturya­Macaristan garantörlüğü üstlen­ Türkiye arasındaki işbirliğinin köprüsü orda Türkiye’deki yakınlarımız ile sürekli irtibattay­
    mişti. Fakat daha sonra 1918’den itibaren  yaşayan Boşnaklar ile bu topraklarda yaşayan dık. Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Mehmet
    Sancak’ın yarısı Sırbistan ve yarısı da Karadağ  bizleriz. Bu olumlu birşeydir. Bu köprü iki Kemal Bozay ile sürekli iletişimdeydik. Bizim
    tarafından işgal edildi. Bu konuda da 100  devletin kuruluşundan bu yana gelebilecek saatle 00:18’de Büyükelçi, hükümet kontrolü
    sene sessiz kalındı. Biz de 101 yıl sonra hem  en üst düzeyde en iyi ilişkilerin kurulmasını eline aldığında bizim için bu büyük bir mut­
    milli meclis olarak hem parti olarak özel  sağladı. Bunu niye söylüyorum, Türkiye Bal­ luluktu.
    statü ve Sırbistan ile Karadağ arasında bu  kanlarda en çok nüfusa sahip ülkedir. Bal­ Allaha çok şükür Türkiye ayakta kaldı, va­
    sorunun çözümü için teklifler sunduk.  kanlardaki ülkeler 2­3­5 milyonluk devletlerdir. tandaş sandığa ve devlete sahip çıktı. O
                      Diğer taraftan sadece İstanbul ve çevresi 35 zaman Türkiye düşseydi Suriye’den çok daha
     Asıl sorun, vatandaş birilerini seçiyor,  milyondan fazla sakini vardır. Türkiye’nin Bal­ kötü durumda olacaktı.
    ama onlar hiçbirşeyden sorulmuyor, Büyük  kanlar kısmında 40 milyonda fazla vatandaşı  YB: SDS ve BNV olarak bölgedeki Boş­
    Sırbistan için savaşan gruplar yönetiyor  yaşıyor. Türkiye Avrupa’da önemli bir etken­ naklar ile işbirliğiniz ne durumda?
    ülkeyi               dir­ülkedir. AB’nin bazı ülkeleri ile ortak dil
                      bulamadığı doğrudur, fakat Balkanlarda en  Uglyanin: Bizler hem parti olarak hem
     YB: Sırbistan AB’ye üye olmak için çaba  önemli siyasi faktör olduğu da inkar edilemez.  de milli meclis olarak Balkanlarda yaşayan
    harcıyor, sizce azınlıklar ve Boşnaklar için  Sırbistan ile Türkiye’nin iyi ilişkileri bizlerin tüm milletler ile işbirliğini geliştirmeye ça­
    bu bir artı getirecek mi?      barış ve güveni için bir garantidir. Bu nedenle balanıyoruz. Fakat yeni stratejimize göre böl­
                      Sırbistan ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin gedeki Boşnaklar ve diğer milletler ile işbirliğini
     Uglyanin: Birgün AB üyesi olmak için ar­ gelişmesinden memnunuz. Türk diplomasi­ Milli Meclis üzerinden kurmaya çalışmaktayız.
    zumuz büyük. AB üyeliği için Sırbistan bazı  sinden de Sancak’taki boşnak ve Arnavutların  Niye sorarsanız, partilerin küçük ve kişisel
    şartları yerine getirimeli. Fakat biz burada  hakları konusunda fikrini beyan etmesini ar­ çıkarları vardır. Sancak’taki hiçbir partinin
    konuşurken bile Sırbistan Sancak’ta devlet  zuluyoruz.         Boşnaklarına adına konuşmaya hakkı bulun­
    terörü uyguluyor. Sırp polisi zorbalık yapıyor.  Bizim platforma göre coğrafi bir bütün mamaktadır. Biz SDA olarak her ne kadar
    Yapılan zulüm için de kimse ceza almadı.  olan Sancak’ta Boşnaklar, Arnavutlar, Kara­ 90’lı yıllardan bu yana varız, Sırbistan evimizi
    Sırp polisinde, Sırp ordusunda, Sırp istihba­ dağlılar ve Sırplar yaşıyor. Bu da Balkanlardaki böle böle küçük odalar yaptı, bizim partiden
    ratında ve diğer güvenlik birimlerinde, savcılık,  hem siyasi hem de toprak sorunlarının 9 partı çıkarttı. Ne kadar çok parti varsa o
    mahkemelerde atanmışların yanında paralel  çözüme kavuşması için en iyi formüldür. Bu kadar meşruluğumuz daha azdır. Ne kadar
    gruplar çalışmakta. Asıl sorun, vatandaş bi­ çok etniklilik iyi işbirliğinin anahtarıdır. Sava­ çok parti varsa haklarımız elde etme şansımız
    rilerini seçiyor, ama onlar hiçbirşeyden so­ şanlar barış içerisinde yaşayabilir. Sırplar ve o kadar azdır.
    rulmuyor, Büyük Sırbistan için savaşan gruplar  Karadağlılar hiç birşey kaybetmez, fakat Boş­ Bizler geçen yıl kasım ayında BNV için
    yönetiyor ülkeyi.          naklar ve Arnavutlar Sancak’ta kurucu unsur seçime gittik ve Boşnak seçmenin % 60’ını
     Biz AB’den Sırp, Karada ve Bosna ile birlikte  olma hakkına sahip olabilirler. Bu yeni bir alarak bu şekilde meşruluğumuz ortaya koyduk.
    Sancak’ın statüsünün çözümü için destek  formülasyondur ve ABD ile AB’den bunu  Bu nedenledir ki Kosova’da, Karadağ’da,
    bekliyoruz.
                      kabul etmelerini bekliyoruz.    Bosna’da Makedonya’da Boşnaklar ile konuş­
                                                  YENİ/NEW BALKAN-EYLÜL15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20