Page 3 - Dergi 19
P. 3

EDİTÖRDEN   700. Sayımıza                         Yeni Balkan DOOEL Skopje


                                                 Yayımcı:
                 Ulaşmanın

                                                 Yayın Türü:
                                                 Aylık Süreli
          Sevincini Yaşıyoruz                          Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni

                                               Mr. Mürteza SULOOCA

                                                 Editörler:
                                                Hüseyin Musli
        u yıl Yeni Balkan ailesi olarak hem 983 olarak kayda geçti. Eylül ayında Dış  Bünyamin Liman

        15. yaşımızı kutlamanın hem de Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Zorica  Bu Sayıda Katkı Bulunanlar:
     B700. sayımıza ulaşmanın sevincini Apostolska da İstanbul Sanayi Odasında   Esin Muzbeg, Gülsüm Mustafova
    yaşıyoruz.               yatırım imkanlarını Türk işadamlarına ta­
     15 yılda bu zor yolda ayakta kalabilmek, nıttı.                   Yayın Kurulu:
    Türk toplumunun sesini duyurmak, derdine  Sancak Boşnakların Lideri ve SDA Başkanı  Mr. Hacer V. Sulooca,
    derman olmak için durmaksızın çalıştık. Dr. Suleyman Uglyanin, Yeni Balkan’a verdiği  Mr. Melahat Ali, Filiz Nezir,
                                                 Melek Adem
    Bundan sonra da yolumuza aynı şekilde röportajla hem yaptığı çalışmaları derledi
    devam edeceğimizden kimsenin şüphesi hem de önemli mesajlar verdi.          Grafik Tasarım:
    olmasın.                 2019­2020 eğitim yılı öğretmenlerin      Elyesa Ali
     Kuzey Makedonya 9 Eylül’de bağımsız­ protestosuyla başladı. Türk çocukları da
                                                 İngilizce:
    lığının 28. yılını kutladı. Bu 28 yıllık bağım­ eğitim yılına sıkıntılarla girdi. Radoviş’e  Linda Şeh
    sızlığın en keskin virajına da bu yıl girdik. bağlı Alikoç köyünde 2015 yılında inşa
    NATO üyeliğine hazırlanan ülke, aynı za­ edilen okul, belediyenin engellemeleri yü­ Yayınevi / Redaksiyon
    manda AB’yle müzakerelere başlamayı zünden hizmete başlayamadı. Bunun ya­      Ul. Samarciska No: 17,
                                                 1000 Skopje
    bekliyor. İsim değişikliği yapılsa da bu yolda nında Doyran bölgesinde bulunan ve Türk­ e-posta: yenibalkan@yahoo.com,
    zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor lerin yaşadığı Kurthamzalı köyünde 44     haber@yenibalkan.com
    Kuzey Makedonya. Bakalım önümüzdeki yıldır Türkçe eğitim veren okul da öğren­
    yıl yıllarca beklenen güzel haberleri mi cilerin olmaması nedeniyle kapandı.   HALKBANK AD Skopje Hesap no:
                                               270-058361820137
    getirecek yoksa hayal kırıklığı bir kat daha  Türkler “Hakça Temsil” ilkesinde de hak  Vergi no: 4028004138720
    mı artacak.               ettikleri orana ulaşamadı. Türklerin ka­
     Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulunda mudaki temsil oranı %1,88’de kaldı. Devlet   Baskı:
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurumlarında çalışan Türklerin sayısı 2 bin  Druştvo za peçatarski uslugi
                                              Peçatnica Serafimovski - DOO
    konuşması damga vurdu. “Türkiye, Tüm 110 olarak açıklandı. Merkezi çaptaki ek­  Adres: 1550 No. 34, Üsküp, Butel

    Dünyayı ve İnsanlığı Kucaklayan Bir Ülkedir” siklikler yerel çapta daha da büyüyor. Yerel  İrtibat:
    diyen Erdoğan, terörle verilen büyük mü­ çapta Türk memurların temsil oranı daha  Tel: 00389 (0) 23227398
    cadeleye vurgu yaptı. Erdoğan, Hırvatistan kötü bir tablo çiziyor. Ül¬kenin hemen he­ Belgeç: 00389 (0) 23227398
    Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, men her bölgesinde da¬ğılmış olarak ya­
                                                Yıllık: 2.400 MKD
    Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey şayan Türk toplumu, buna rağmen bele­      Yurt dışı: 60 AVRO
    Başkanı Zeljko Komsic, Arnavutluk Başba­ diyelerde de yeteri kadar temsil edilmiyor.
    kanı Edi Rama ve Yuna¬nistan Başbakanı 80 Belediye ve Üsküp Şehir Belediyesinin
                                                 Tiraj: 3000
    Kiriakos Miçotakis’le görüştü.     oluşturduğu yerel yönetimlerde, 60 bele­
     Türkiye, Suriye’de iç savaşın sona ermesi diyede hiçbir Türk çalışan bulunmuyor.   Basım Tarihi:
    için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Türklerin yerel çaptaki temsil oranı %1,49’a  01 Kasım 2019
    Rusya ve İran Cumhurbaşkanları, 17 Eylül’de düşüyor.
                                               Yazıların sorumluluğu
    Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Recep   Eylül ayında kültür alanında da önemli    yazarlara aittir.
    Tayyip Erdoğan’ın konuğu oldu. Toplantıda gelişmeler yaşandı. Kültür Bakanı Hüsni
    başta PYD/YPG olmak üzere terör örgüt­ İsmaili, T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal  Yeni Balkan Gazetesi'nin
    leriyle mücadelenin önemine değinildi. Kara ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Mü­   ilk sayısı 1 Temmuz 2004'te çıkmıştır.

    Türkiye, uluslararası arenada günden güne dürü Ser¬hat Kula eşliğinde Türkiye’ye    Sayı: 700
    büyüyen gücünü dünyaya bir kez daha devredilen Kurşunlu Han’da incelemelerde   ©Tüm Haklar Yeni Balkan DOOEL
    kanıtladı.               bulundu. İsmaili, TİKA Üsküp Program Ko­  Skopje'ye aittir. Yazılar ve fotoğraflar
     Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında ordinatörü Aytekin Ayden ve Üsküp Yunus  izin alınmadan ve kaynak gösterilme-
    ticaret ve turizm ilişkileri gelişmeye devam Emre Enstitüsü Müdürü Ser¬hat Kula’yla  den kullanılamaz. Gönderilen yazılar
    ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi da bir araya geldi.            ve fotoğraflar iade edilmez.
    Temmuz ayı itibariyle %9,4’lük artışla 272
    milyon 120 bin Euro’ya yükseldi. İlk yedi  Editörler:
    ayda Türkiye’den gelen turist sayısı 64 bin  Bünyamin Liman – Hüseyin Musli
   1   2   3   4   5   6   7   8